Pełna księgowość (KH)

W ramach prowadzenia Księgi Rachunkowej (KR) tzw. handlowej oferujemy:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,

 • utworzenie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),

 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z US,

 • sporządzanie deklaracji ZUS,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,

 • zamknięcie roku obrachunkowego firmy wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem kompletu dokumentów do KRS,

 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,

 • rozwiązywanie bieżących problemów podatkowo – księgowych.

Księgi rachunkowe muszą również prowadzić:

 • osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie,

 • gminy, powiaty, województwa i ich związki,

 • odziały i przedstawicielstwa firm zagranicznych,

 • jednostek innych niewymienionych powyżej, jeżeli otrzymują na zadania zlecone dotacje lub subwencje z budżetu państwa, samorządu terytorialnego lub funduszów celowych,

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), cywilne,

jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości. Spółka taka musi stworzyć zakładowy plan kont i ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań oraz prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. W związku z tym, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Prawidłowo prowadzone księgi dają jednak pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi rachunkowe dają także możliwość stworzenia zakładowego planu kont, dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.

Zalety:

 • pełna kontrola sytuacji finansowej w firmie,

 • możliwość ustalania własnych planów kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności.

Wady:

 • duży stopień komplikacji,

 • kosztowna rachunkowość,

 • konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości.