Zwrot VAT WZM

W ramach VZM oferujemy:

 

  • sprawdzenie dokumentów źródłowych,

 

  • kwalifikacja pozycji podlegających zwrotowi,

 

  • wstępne przygotowanie wniosku VZM-1 wraz z załącznikami,

 

  • ustalenie limitów przysługujących w ramach ulgi,

 

  • końcowe sporządzenie kompletnego wniosku (wraz z kopiami FV).

 

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

 

  • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub wspólnym dysponowaniu,

 

  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,

 

  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części.

 

Prawo do ulgi posiadają podatnicy, którzy:

 

  • pozostają dysponentami danej nieruchomości na cele budowlane lub są po prostu właścicielami danej nieruchomości, w tym współwłaścicielami tej nieruchomości, a zatem podatnicy, którzy posiadają tytuł prawny wynikający z prawa własności: użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (np. najem, podnajem, spółdzielcze prawa do nieruchomości – własnościowe lub lokatorskie, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służebność, zastaw, użytkowanie itp, w przypadku, gdy prawo wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę – z ulgi korzystają tylko ci podatnicy, którzy posiadają takie zezwolenie wydane przed datą złożenia wniosku o zwrot (może być wydane po dacie zakupów materiałów mieszkaniowych).

 

UWAGA: od 2014 r.:

 


Od 2014 roku nastąpiła częściowa likwidacja systemu zwrotu VAT za materiały budowlane z zachowaniem praw nabytych. Osoby, które przed 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych (i uzyskały przed tą datą fakturę) – będą miały 5 lat na uzyskanie zwrotu VAT.

 

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 

1. od 1 maja 2004 do 31 grudnia 2005 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2014 r.

 

2. od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2007 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2015 r.

 

3. od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

 

4. od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.

 

5. od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

 

Zgodnie z art. 20  ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, o zwrot wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych przez osobę fizyczną po 1 stycznia 2014 r. można się ubiegać jeżeli:

 


1.  Wydatki zostały poniesione w związku z:

 

a) budową domu jednorodzinnego albo

 

b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

 

2. Przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.

 

3. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt. 1, nie przekracza odpowiednio 75 m2 i 100 m2.

 

4. Osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 35 lat.

 

5. Do dnia złożenia wniosku o zwrot ww. wydatków, osoba fizyczna nie była:
a) właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

 

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.